Začetki sanitarnega inšpekcijskega nadzora pri nas sovpadajo z začetki inšpekcijskega nadzora na ozemlju nekdanje Jugoslavije. Po koncu druge svetovne vojne je bila v Jugoslaviji leta 1946 ustanovljena Splošna državna kontrola z najvišjim organom Zvezne kontrolne komisije. Navedena komisija je imela generalne inšpektorje, ki so bili odgovorni za posamezna področja. Analogno temu so bile organizirane tudi kontrolne komisije v posameznih republikah, na ravni okraja pa so delovali okrajni inšpektorji. Čeprav je splošna državna kontrola obsegala vse vrste in vsa področja nadzora, sta bili še v času njenega obstoja ustanovljeni dve inšpekciji: v letu 1946 delovna inšpekcija in v letu 1948 sanitarna inšpekcija

Sanitarna inšpekcija je bila ustanovljena z Zakonom o sanitarni inšpekciji. Nadzirala je sanitarne in higienske predpise. Zvezna sanitarna inšpekcija je bila v sestavi komiteja za varstvo zdravja vlade Federativne ljudske Republike Jugoslavije (FLRJ), republiška sanitarna inšpekcija v sestavi sekretariatov za zdravstveno varstvo posameznih republik, okrajna in mestna sanitarna inšpekcija pa v sestavi okrajnega ali mestnega organa za zdravstvo. V naslednjih letih so nastajale druge inšpekcije.

 

Viri:
1. Strojin, Tone. Sanitarno nadzorstvo z upravnim postopkom. Ljubljana: Višja šola za zdravstvene delavce, 1984 (Ljubljana: Univerzum), 1984.
2. Bostič, Alojz; Filli, Boris; Nussdorfer, Milan: Zakonitost in oblike družbenega nadzora ter organiziranost in nastopanje organov za inšpekcijsko nadzorstvo. D. 1, Organiziranost, vsebina in način dela organov za inšpekcijsko nadzorstvo .
Ljubljana: Univerzum, 1981.