V letu 1971 je pristojnost sanitarne inšpekcije za pravno urejanje organizacije in nalog z ustavnimi amandmaji prešla na republike in pokrajine, katere so sprejele svoje republiške in pokrajinske zakone o sanitarni inšpekciji.

Slovenski zakon o sanitarni inšpekciji je dejavnost sanitarne inšpekcije zaradi njene pomembnosti za zdravje ljudi in zdravo življenjsko okolje opredelil kot dejavnost splošnega republiškega pomena. Stvarna pristojnost sanitarne inšpekcije je po tem zakonu obsegla nadzor na 12 področnih sklopih:
1. osnutki načrtov osnutki načrtov za prostorsko urejanje ter nad lokacijo in graditvijo, oziroma rekonstrukcijo in uporabo objektov gospodarske in druge dejavnosti, stanovanjskih hiš in drugih stavb, pokopališč, objektov za preskrbo z vodo in objektov za odvajanje odplak ter drugih odpadnih snovi;
2. preprečevanje in zatiranje nalezljivih in parazitarnih bolezni,
3. izvajanje predpisov in ukrepov za varstvo zdravja delavcev pri delu,
4. proizvodnja in promet z živili in predmeti splošne rabe,
5. viri ionizirajočih sevanj,
6. proizvodnja in promet z zdravili, razen nad izročanjem zdravil v promet,
7. proizvodnja in promet s strupi,
8. higienske razmere v šolah, domovih, vzgojno-varstvenih in socialnih zavodih, zavodih za usposabljanje, zdravstvenih delovnih organizacijah, javnih lokalih, naseljih in drugih javnih krajih in objektih,
9. objekti in sredstva javnega prometa,
10. vode (tekoče, izvirne, talne, stoječe in vode obalnega morja) in naprave za preskrbo s pitno vodo,
11. preprečevanje zdravju škodljivih vplivov na človekovo okolje, zlasti varstvo zraka pred onesnaženjem, ropot, odplake in druge odpadne snovi,
12. osebe, zaposlene pri delih, kjer lahko s svojim zdravstvenim stanjem ogrožajo zdravje ljudi.

Sanitarni nadzor se je izvajal nad osebami, objekti, napravami, dejavnostmi, snovmi, proizvodi.
Naloge nadzora so izvajali Republiški sanitarni inšpektorat (RSI) in občinski oziroma medobčinski organi sanitarne inšpekcije. RSI je bil pristojen za nadzor nad objekti oziroma vprašanji republiškega pomena.

 

Viri:

  1. Strojin, Tone. Sanitarno nadzorstvo z upravnim postopkom. Ljubljana: Višja šola za zdravstvene delavce, 1984 (Ljubljana: Univerzum), 1984.
  1. Bostič, Alojz; Filli, Boris; Nussdorfer, Milan: Zakonitost in oblike družbenega nadzora ter organiziranost in nastopanje organov za inšpekcijsko nadzorstvo. D. 1, Organiziranost, vsebina in način dela organov za inšpekcijsko nadzorstvo .
    Ljubljana: Univerzum, 1981.