Otvara se Viša medicinska škola. Na školovanje su primani samo kandidati ženskog pola, neudate i sa proverom fizičkog i psihičkog zdravlja. Kako je bila internatskog tipa, nije bilo moguće upisati veći broj studenata, pa je u ovom periodu bilo upisano 137 studenata, od kojih je diplomiralo 103. Tada su je škola imala samo dva odseka: odsek viših medicinskih sestara i odsek viših sanitarnih tehničara.

Reference:

  1. „50 godina rada Saveza zdravstvenih radnika Srbije“, Savez zdravstvenih radnika Republike Srbije, 2001.god, str.12.
  2. Visoka zdravstvena škola strukovnih stdija u Beogradu; http://www.vzsbeograd.edu.rs/