1999 - 1900Slovenia

Dne 3. 7. 1993 je bila na ustanovni skupščini v Mariboru ustanovljena Zbornica sanitarnih tehnikov in inženirjev (ZSTI). Ustanovljena je bila na podlagi 87. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (UL RS, št. 9/92). Za prvo predsednico zbornice je bila izvoljena Jasmina Tatarovac – Šušteršič. Objava leta 1993 v časopisih Delo, Večer in Novi Tednik.

S spremembo družbenega sistema je prišlo do sprememb tudi na področju zdravstvenega varstva. Društva niso imela več tolikšne vloge, kot bi jo morala imeti. Uvedene so bile številne novosti v zvezi z organizacijo in izvajanjem zdravstvene dejavnosti. Ena od teh je tudi določba o ustanovitvi zdravniške in lekarniške zbornice, ki sta dobili številne naloge oz. pooblastila, ki so opredeljena v zakonih.
Zakon o zdravstveni dejavnosti v 87. členu daje možnost, da se lahko glede na interes zdravstvenih delavcev in zdravstvenih zavodov ustanovijo tudi druge zbornice. To možnost so izkoristili, ustanovili so zbornico. Vendar težave in problemi so šele prihajali.

Na Ministrstvu za zdravstvo so naslovili pobudo za spremembo 85. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list Republike Slovenije, št. 9/92). Ministrstvo za zdravstvo jim je takoj poslalo odgovor, da bodo v kratkem oblikovali delovno skupino, ki bo preučila predloge oz. pobude za spremembo zakona. V odgovoru je bilo mogoče prebrati, da zakon omogoča ustanovitev tudi drugih zbornic, odvisno od interesov zdravstvenih delavcev in zdravstvenih zavodov. S tako opredelitvijo ustanavljanje zbornic ni omejeno, vendar zakon javnih pooblastil tem drugim zbornicam ne daje. Navkljub takemu odgovoru so menili, da so sanitarni tehniki in inženirji sposobni in dolžni prevzeti odgovornost na lastno stroko, njen razvoj in nadzor. Zato bi bila ena izmed glavnih nalog Zbornice, da za to poskrbijo.

Ideja o ustanovitvi lastne zbornice je bila prisotna že dalj časa. Do ponovne oživitve ideje za ustanovitev zbornice je prišlo na drugi seji izvršnega odbora Društva sanitarnih tehnikov in inženirjev Slovenije, dne 21. 1. 1993, na pobudo Društva fizioterapevtov Slovenije, ki je predlagalo, da bi ustanovili skupno zbornico vseh profilov, ki se izobražujejo na Višji šoli za zdravstvene delavce. Pri tem bi izvzeli medicinske sestre, ki že imajo svojo zbornico. IO je to idejo podprl in ustanovil iniciativni odbor, ki so ga sestavljali člani IO Društva sanitarnih tehnikov in inženirjev Slovenije. Kasneje se je izkazalo, da ideja o skupni zbornici ni najbolj primerna, ker gre za različne stroke, s tem pa tudi probleme. Zato so sklenili ustanoviti lastno zbornico.

Člani iniciativnega odbora so pripravili osnutek Statuta in Poslovnika Zbornice, ki so ga obravnavali na 4. seji IO. Osnutek so poslali v 14-dnevno javno obravnavo vsem Zavodom za zdravstveno varstvo in vsem inšpekcijskim službam; prosili so jih, da pisne pripombe posredujejo do 18. 6. 1993.
Prispele pripombe na osnutek Statuta in Poslovnika Zbornice sanitarnih tehnikov in inženirjev Slovenije so bile zelo konstruktivne. Posebne pohvale so šle sanitarnemu inšpektoratu Krško in seveda tudi vsem ostalim, ki so pripomogli, da so 23. 6. 1993 na zboru sanitarnih tehnikov in inženirjev osnutek Statuta in poslovnika Zbornice sanitarnih tehnikov in inženirjev Slovenije skupaj z dopolnitvami sprejeli kot predlog.
Izvolili so tudi poslance regij. To so bili:
• Ljubljana: Darja KRAPEŽ
• Maribor: Zlatko BABIČ
• Celje: Jože KANDORFER
• Kranj: Ana-Marija RUPAR
• Novo mesto: Damjan VARDIČ
• Koper: Irena MAJCEN
• Nova Gorica: Liljana MARKOVIC-KASTELIC

Poslanci so izpolnili pristopne izjave in postali prvi člani Zbornice sanitarnih tehnikov in inženirjev Slovenije. Za predsednico Zbornice je bila predlagana Jasmina TATAROVAC-ŠUŠTERŠIČ, za podpredsednico pa Vesna MALUS. Določili so tudi kraj in datum ustanovne skupščine, in sicer Maribor, 3. 7. 1993. Glavni organizator in koordinator ustanovne skupščine je bil Zlatko BABIČ. Iniciativni odbor je pripravil gradivo in ga poslal poslancem. Podan je bil tudi predlog, da bi na ustanovni skupščini imenovali prve častne člane Zbornice sanitarnih tehnikov in inženirjev Slovenije, ki so s svojim požrtvovalnim delom veliko naredili za razvoj stroke, za izobraževanje in delo društva sanitarnih tehnikov in inženirjev.
Imenovani so bili:
• mag. Kristina LIKAR, dipl. org. dela
• mag. Martin BAUER, dipl. org. dela
• Andrej SLATNAR, viš. sanit. teh.

Ustanovna skupščina sanitarnih tehnikov in inženirjev Slovenije je bila 3. 7. 1993 v Rotovžu v Mariboru. Na žalost se njihovemu vabilu ni odzval nihče izmed vodstvenih ljudi v zdravstvu. Najbolj so seveda pogrešali takratnega ministra za zdravstvo, pod čigar okrilje so sodili.
Povabilu so se odzvali, jih pozdravili in podprli pri njihovem ustanavljanju, g. Anton ROUS (predstavnik mesta Maribor), predsednica in podpredsednica Zbornice fizioterapevtov Slovenije; ga. Friderika KRESAL in Franka ROGELJ, ga. Kristina LIKAR, g. Martin BAUER, g. Andrej SLATNAR, ter predstavnica Radia Maribor. Delovni del ustanovne skupščine zbornice sanitarnih tehnikov in inženirjev Slovenije se je začel ob 10. uri.
V delovno predsedstvo so bili izvoljeni:
• predsednica: Justina ŽUŽEK
• člana: Zlatko BABIČ in Bojan ZALATELJ
• zapisnikar: Ivana TURNŠEK
• overovatelja: Gregor ČAMPA in Zvonko PETELIN

Predlagani dnevni red so člani iniciativnega odbora Društva sanitarnih tehnikov in inženirjev Slovenije ter predlagani poslanci iz posameznih regij soglasno potrdili. Statut Zbornice sanitarnih tehnikov in inženirjev in Poslovnik o delu Skupščine ZSTIS je bil po razlagi, ki jo je podala predsednica iniciativnega odbora, Jasmina Tatarovac-Šusteršič, soglasno sprejet. Soglasno je bil sprejet tudi sklep, da so volitve organov upravljanja Zbornice sanitarnih tehnikov in inženirjev Slovenije izvedejo javno in posamezno. Za predsednico je bila soglasno izvoljena Jasmina Tatarovac-Šusteršič, za podpredsednico Vesna Malus, za sekretarko Ivanka Turnšek. Sprejet je bil sklep o višini članarine za člane Zbornice sanitarnih tehnikov in inženirjev Slovenije. Soglasno je bila sprejeta tudi pobuda za spremembo zakona o zdravstveni dejavnosti. Za pooblaščene podpisnike žiro računa Zbornice sanitarnih tehnikov in inženirjev Slovenije so bili potrjeni Jasmina Tatarovac Šusteršič, Vesna Malus in Bojan Zaletelj. Poslanci regij so morali organizirati regijske zbore, izvoliti regijske odbore, to je predsednike, podpredsednike in tri člane, v skladu s Statutom Zbornice sanitarnih tehnikov in inženirjev Slovenije.

.