1999 - 1900Slovenia

Prvi Zakon o zdravstveni inšpekciji je bil sprejet leta 1999. Po tem zakonu je inšpekcijsko nadzorstvo zdravstvene inšpekcije s ciljem varovanja javnega zdravja obsegalo nadzor nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov, ki so urejali področja, kot so:

1. nalezljive bolezni, bolnišnične okužbe,
2. zdravstvena ustreznosti živil, vključno s pitno vodo, izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili,
3. kozmetični proizvodi,
4. igrače,
5. tobak, tobačni izdelki,
6. zdravila, medicinski pripomočki,
7. prepovedane droge, predhodne sestavine za izdelavo prepovedanih drog,
8. preskrba s krvjo,
9. kemikalije,
10. kemično orožje,
11. viri ionizirnih in neionizirnih sevanj,
12. viri in varstveni pasovi pitne vode, objekti in naprave za preskrbo s pitno vodo,
13. mineralne, kopalne in zdravilne vode,
14. javni zdravstveni zavodovi ter pravne in fizične osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost,
15. trgovina, gostinstvo in turizem,
16. zdravstveno higiensko stanje v javnih prostorih, namenjenih dejavnosti na področju otroškega varstva, vzgoje, izobraževanja, higienske nege, sociale, športa in rekreacije, trgovine ter kulture, začasnih bivališč ob naravnih nesrečah in evakuacijah,
17. komunalni objekti in infrastrukturne naprave,
18. objekti in sredstva javnega prometa,
19. hrup, vibracije, zrak,
20. infektivni odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti.

Inšpektorat je opravljal tudi nadzor nad osebami, prevoznimi sredstvi ter blagom na državni meji. Izdajal je soglasja k osnutkom prostorsko izvedbenih aktov ter k lokacijskim gradbenim in uporabnim dovoljenjem za posege v prostor in za objekte, ki so pod zdravstvenim nadzorstvom.
Delokrog zdravstvene inšpekcije je sprva vključeval glavnino področij bivše sanitarne inšpekcije, z izjemo varstva zdravja delavcev pri delu, ki ga je prevzela inšpekcija za delo.

Nekatere vsebine iz prejšnjega področja predmetov splošne rabe so bile opredeljene kot samostojna področja, in sicer kozmetični proizvodi in igrače, izdelki in snovi, ki prihajajo v stik z živili, hkrati so bila dodana nova področja, kot so: preskrba s krvjo, medicinski pripomočki, kemikalije, kemično orožje, viri neionizirnih sevanj, prepovedane droge, predhodne sestavine za izdelavo prepovedanih drog, tobak, tobačni izdelki.

 

Slika:
http://static.primorske.si/foto/lowres/GnWeb/INSPEKCIJA.jpg