1971 – Republiški in pokrajinski zakoni o sanitarni inšpekciji

V letu 1971 je pristojnost sanitarne inšpekcije za pravno urejanje organizacije in nalog z ustavnimi amandmaji prešla na republike in pokrajine, katere so sprejele svoje republiške in pokrajinske zakone o sanitarni inšpekciji. Slovenski zakon o sanitarni inšpekciji je dejavnost sanitarne inšpekcije zaradi njene pomembnosti za zdravje ljudi in zdravo življenjsko okolje opredelil kot dejavnost splošnega…

1968 – Ustanovitev Republiškega društva sanitarnih in laboratorijskih delavcev Slovenije

Leta 1968 se je Društvo sanitarnih tehnikov Ljudske republike Slovenije transformiralo v Republiško društvo sanitarnih in laboratorijskih delavcev Slovenije. Sestavljalo ga je 5 podružnic. Njegov predsednik je bil Andrej Slatnar.

Referenca: ZSTIS Ljubljana (1993). Zbornica sanitarnih tehnikov in inženirjev Slovenije. Zeleno okno, Glasilo zbornice sanitarnih tehnikov in inženirjev Slovenije, št. 1, str. 7.

1964 – Dvoletni študijski program višjih sanitarnih tehnikov

Že v letu 1962 je takratno društvo laboratorijskih in sanitarnih tehnikov podalo pobudo za izobraževanje sanitarnih tehnikov na višji stopnji. V študijskem letu 1964/65 se je na takratno Višjo šolo za zdravstvene delavce (VŠZD) vpisala prva generacija ‘sanitarcev’, ki so se izobraževali na višješolskem nivoju. Vsebinsko zasnovo študijskega programa je osnoval zdravnik Stanko Lajevec. V prvem letu se je vpisalo 73…

1949 – Štiriletni srednješolski program za sanitarnega tehnika

Leta 1949 je tedanji tri letni prerasel v štiriletni srednješolski program. Leto kasneje je dotedanje oblike tečajev in šolanja medicinskih tehnikov nadomestila štiriletna srednja šola za sanitarne tehnike. Kot zanimivost lahko navedemo, da so sprva vpisovali oz. izobraževali oba spola, od šolskega leta 1951/52 pa vse do leta 1960 pa so na oddelek za sanitarne tehnike vpisovali samo polnoletne fante.…

1948 – Ustanovitev sanitarne inšpekcije

Začetki sanitarnega inšpekcijskega nadzora pri nas sovpadajo z začetki inšpekcijskega nadzora na ozemlju nekdanje Jugoslavije. Po koncu druge svetovne vojne je bila v Jugoslaviji leta 1946 ustanovljena Splošna državna kontrola z najvišjim organom Zvezne kontrolne komisije. Navedena komisija je imela generalne inšpektorje, ki so bili odgovorni za posamezna področja. Analogno temu so bile organizirane tudi…

1947 – Šestmesečni tečaji na področju sanitarne stroke

Zaradi potreb v družbi, predvsem pa zaradi zavedanja pomembnosti javnega zdravja, se je v Sloveniji pristopilo k izobraževanju prvega kadra na področju sanitarne stroke že leta 1947, in sicer z organiziranim šestmesečnim tečajem, že leto kasneje pa je bila ustanovljena šola za medicinske tehnike. Sprva je izobraževanje, tudi zaradi velikega pomanjkanja kadrov, potekalo v obliki tečajev, kasneje pa kot srednješolsko izobraževanje.

1923 – Ustanovljen je Higienski zavod v Ljubljani

V Ljubljani je bil leta 1923 ustanovljen Higienski zavod. Njegov prvi direktor je bil dr. Ivo Pirc. Delovanje zavoda je v začetku obsegalo le raziskovanje pitne vode. Leta 1925 se je združil z Bakteriološko postajo in potem deloval kot enoten zavod s tremi oddelki: bakteriološko-serološki oddelek, oddelek za preiskovanje vode in živil, higiensko-propagandno-didaktični oddelek. Kasneje so…

1726 – dr. Anton Muznik

Na Goriškem je deloval rojak dr.Anton Muznik (1726-1803), doma iz Sv.Lucije na mostu, današnjem Mostu na Soči. Dr. Muznik je leta 1756 in 1767 zdravil in zatiral epidemijo kuge v Transilvaniji. Cesar ga je v priznanje imenoval za protomedika za Goriško in Gradiščansko. Leta 1781 je napisal razpravo “Clima Goritiense”, kjer je opisal zdravstvene in higienske razmere na…

1705 – dr. Marko Anton plemeniti Plenčič

Evropski sloves na področju preventivne medicine, si je pridobil Slovenec iz Solkana, dr. Marko Anton plemeniti Plenčič (1705-1786), profesor na dunajski Univerzi. Po pravici ga prištevamo med predhodnike in znanilce bakteriološke ere. V svojem delu “Opera medico-physica- in quatuor tractatus digesta”, ki ga je leta 1762 izdal na Dunaju, je o nastanku okužbe prebavil postavil hipotezo o “Contagium…

1658 – dr. Marko Gerbec

Že v preteklosti smo imeli na slovenskem med zdravniki precej mož, ki so bili s svojimi mislimi, idejami in deli dosti pred svojim časom. Med stebre preventive lahko s ponosom uvrstimo utemeljitelja preventive dr.Marka Gerbca (1658-1718). Po študiju medicine na Dunaju, v Padovi in Bologni, si je pridobil dva doktorata in se je leta 1684…